شرکت چارسوق

شرکت ساختمانی چارسوق در سال ۱۳۶۱ تاسیس گردید

: آدرس

http://www.charsoughco.com/

:خدمات صورت گرفته

web concept, web design, web development

: طراحی و پشتیبانی

گروه مشاوران کهن آویستا

: تکنولوژی های بکار رفته

HTML5, CSS3,  JavaScript, LAMP (CMS)

: کارفرما

شرکت ساختمانی چارسوق

گروه مشاوران کهن آویستا - مشاوره بازاریابی و تبلیغات
نمونه کارها